Logo Energetika Třinec


výroba a distribuce energetických médií

hlavička

Stav ochrany životního prostředí

Jedním ze základních cílů společnosti je snižování negativních vlivů na životní prostředí.

Snížení emisního zatížení v průběhu minulého desetiletí se daří udržet i v současné době.

Na úseku vodního hospodářství jsou v trvalém provozu 2 koncové čistírny odpadních vod, které výrazně přispívají ke zlepšení čistoty vod v řece Olši.

V oblasti nakládání s odpady je rozhodující likvidace popelovin do vytěžených prostorů dolů.

Přehled výskytu popelovin (t/rok)

1996 2011 2012 2013 2014 2015
Spálené uhlí 431 600 316 670 307 037 302 663 299 829 306 019
Popeloviny celkem 157 704 89 122 84 155 78 042 79 595 91 773

Vývoj výskytu emisí z tepláren ET (t/rok)

1996 2011 2012 2013 2014 2015
Tuhé 739 48 40 50 50 43
SO2 5 263 1 330 1 317 1 322 1 450 1 147
NOX 1 323 714 711 717 792 669
CO 1 082 222 206 207 224 245
Výroba páry (TJ) 11 737 11 272 11 135 11 444 11 614 11 188
Vývoj výskytu emisí z tepláren ET (t/rok)

Vypouštění vod a znečišťování vodních toků

1996 2011 2012 2013 2014 2015
Množství (tis.m3/rok) 7 734 4 323 4 371 4 619 3 992 4 154
Nerozpustné látky (t/r) 221 47 42 45 28 34
Ropné látky (t/rok) 5,4 1,0 0,8 0,7 0,6 0,8
Vypouštění vod a znečišťování vodních toků