Logo Energetika Třinec


výroba a distribuce energetických médií

hlavička

Povinně zveřejňované informace

  • informace podle ust. § 28 odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
  • informace podle ust. § 6 odst. 4 písm. a), ust. § 7 odst. 4 písm. a) (pro nn) a podle ust. § 9 odst. 5 (pro vvn a vn) vyhlášky č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.
  • informace podle ust. § 14 odst. 2 písm. g) (tepelná energie) vyhlášky č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.

Elektřina, kterou dodavatel ENERGETIKA TŘINEC, a.s., dodává svým zákazníkům, je složena z vyrobené elektřiny dodavatelem a elektřiny nakoupené od obchodníků působících na trhu s elektřinou.


Palivový mix výrobce elektřiny

Podíl jednotlivých zdrojů energie použitých pro výrobu elektřiny Jednotka 2019 2020 2021 2022 2023
- z tuhého paliva % 51,02 51,56 48,53 51,17 48,20
- ze zemního plynu % 1,30 1,82 2,77 1,14 0,90
- z biomasy % 0,39 0,62 0,50 0,12 1,03
- ze slunečního záření 0,03
- z koksárenského plynu % 16,98 15,03 16,48 16,05 16,72
- z konvertorového plynu % 3,64 1,66 3,71 3,44 3,51
- z vysokopecního plynu % 22,58 24,55 23,76 24,19 25,17
- z odpadního tepla % 4,08 4,75 4,24 3,91 4,44
Množství emisí CO2 vyprodukované při výrobě el.energie tun 820 669 785 616 766 519 782 591 735 498

Palivový mix obchodníka elektřiny

Podíl jednotlivých zdrojů energie na celkové směsi paliv obchodníka s elektřinou Jednotka 2019 2020 2021 2022 2023
- z uhlí % 47,03 45,61 43,27 49,65
- z jaderných zařízení % 16,31 18,98 18,49 16,95
- ze zemního plynu % 4,81 5,38 6,76 3,09
- ze zdrojů využívajících OZE* % 2,03 2,18 2,13 2,33
- ze zdrojů využívajících DZ** % 26,42 24,16 25,85 25,64
- z ostatních zdrojů*** % 3,40 3,69 3,50 2,33

Palivový mix výrobce tepla

Použitá skladba zdrojů energie Jednotka 2019 2020 2021 2022 2023
- z uhlí % 38,00 38,86 36,87 36,00 38,53
- z jaderných zařízení % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- ze zemního plynu % 1,62 2,18 2,86 1,47 1,03
- ze zdrojů využívajících OZE* % 0,29 0,46 0,38 0,09 0,82
- ze zdrojů využívajících DZ** % 54,54 49,83 52,93 55,63 52,08
- z ostatních zdrojů*** % 5,55 8,67 6,96 6,82 7,55
Množství emisí CO2 vyprodukované při výrobě tepelné energie tun 751 200 759 846 740 606 757 458 683 083

*OZE = obnovitelné zdroje energie - biomasa, **DZ = druhotné zdroje energie - hutní plyny, ***ostatní zdroje - odpadní teplo


Výkaz dodržování standardů za rok 2023

Číslo paragrafu standardu Standard Počet případů vyplacených náhrad Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč Průměrná náhrada v tis. Kč
4 lhůta obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše 0 0 0
6 lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu 0 0 0
7 lhůty pro odstanění příčin snížené kvality plynu 0 0 0
8 dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy, distibuce nebo uskladňování plynu 0 0 0
9 zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě 0 0 0
10 umožnění přepravy nebo distribuce plynu 0 0 0
11 obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu 0 0 0
12 obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele sdružené služby 0 0 0
13 lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu 0 0 0
14 lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu 0 0 0
15 obnovy dodávky plynu po přerušení z důvodu prodlení konečného zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn 0 0 0
16 lhůty pro vyřízení reklamace vyučtování reklamace dodávky plynu 0 0 0
Celkem: 0 0 0

Výkaz dodržování standardů za rok 2022

Číslo paragrafu standardu Standard Počet případů vyplacených náhrad Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč Průměrná náhrada v tis. Kč
4 lhůta obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše 0 0 0
6 lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu 0 0 0
7 lhůty pro odstanění příčin snížené kvality plynu 0 0 0
8 dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy, distibuce nebo uskladňování plynu 0 0 0
9 zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě 0 0 0
10 umožnění přepravy nebo distribuce plynu 0 0 0
11 obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu 0 0 0
12 obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele sdružené služby 0 0 0
13 lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu 0 0 0
14 lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu 0 0 0
15 obnovy dodávky plynu po přerušení z důvodu prodlení konečného zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn 0 0 0
16 lhůty pro vyřízení reklamace vyučtování reklamace dodávky plynu 0 0 0
Celkem: 0 0 0