Logo Energetika Třinec


výroba a distribuce energetických médií

hlavička

Stav ochrany životního prostředí

Jedním ze základních cílů společnosti je snižování negativních vlivů na životní prostředí.

Snížení emisního zatížení v průběhu minulého desetiletí se daří udržet i v současné době.

Na úseku vodního hospodářství jsou v trvalém provozu 2 koncové čistírny odpadních vod, které výrazně přispívají ke zlepšení čistoty vod v řece Olši.

V oblasti nakládání s odpady je rozhodující likvidace popelovin do vytěžených prostorů dolů.

Přehled výskytu popelovin (t/rok)

1996 2016 2017 2018 2019 2020
Spálené uhlí 431 600 286 690 289 114 281 952 277 249 273 646
Popeloviny celkem 157 704 68 915 71 155 67 448 64 136 66 652

Vývoj výskytu emisí z tepláren ET (t/rok)

1996 2016 2017 2018 2019 2020
Tuhé 739 25 23 23 23 19
SO2 5 263 679 781 657 676 543
NOX 1 323 369 497 482 491 381
CO 1 082 247 172 122 145 205
Výroba páry (TJ) 11 737 10 725 10 968 10 501 10 460 10 167
Vývoj výskytu emisí z tepláren ET (t/rok)

Vypouštění vod a znečišťování vodních toků

1996 2016 2017 2018 2019 2020
Množství (tis.m3/rok) 7 734 4 350 4 171 3 783 3 396 3 761
Nerozpustné látky (t/r) 221 35 32 30 31 30
Ropné látky (t/rok) 5,4 0,6 0,7 0,6 0,3 0,4
Vypouštění vod a znečišťování vodních toků