Logo Energetika Třinec


výroba a distribuce energetických médií

hlavička

Stav ochrany životního prostředí

Jedním ze základních cílů společnosti je snižování negativních vlivů na životní prostředí.

Snížení emisního zatížení v průběhu minulého desetiletí se daří udržet i v současné době.

Na úseku vodního hospodářství jsou v trvalém provozu 2 koncové čistírny odpadních vod, které výrazně přispívají ke zlepšení čistoty vod v řece Olši.

V oblasti nakládání s odpady je rozhodující likvidace popelovin do vytěžených prostorů dolů.

Přehled výskytu popelovin (t/rok)

1996 2015 2016 2017 2018 2019
Spálené uhlí 431 600 306 019 286 690 289 114 281 952 277 249
Popeloviny celkem 157 704 91 773 68 915 71 155 67 448 64 136

Vývoj výskytu emisí z tepláren ET (t/rok)

1996 2015 2016 2017 2018 2019
Tuhé 739 43 25 23 23 23
SO2 5 263 1 147 679 781 657 676
NOX 1 323 669 369 497 482 491
CO 1 082 245 247 172 122 145
Výroba páry (TJ) 11 737 11 188 10 725 10 968 10 501 10 460
Vývoj výskytu emisí z tepláren ET (t/rok)

Vypouštění vod a znečišťování vodních toků

1996 2015 2016 2017 2018 2019
Množství (tis.m3/rok) 7 734 4 154 4 350 4 171 3 783 3 396
Nerozpustné látky (t/r) 221 34 35 32 30 31
Ropné látky (t/rok) 5,4 0,8 0,6 0,7 0,6 0,3
Vypouštění vod a znečišťování vodních toků