Logo Energetika Třinec


výroba a distribuce energetických médií

hlavička

Politika prevence závažných havárií

Základní strategií společnosti ET, a.s. je dosáhnout takové úrovně bezpečnosti, aby její činností nemohlo dojít k ohrožení života a zdraví zaměstnanců a obyvatel v okolí, majetku a životního prostředí.

Naplnění této strategie bude dosaženo aktivním uplatňováním systému managementu bezpečnosti, jehož základním cílem je každého zaměstnance společnosti ET, a.s. nechat jednat systémově, preventivně a spoluodpovědně při všech činnostech provozovaných společností pro prevenci vzniku, omezování rizik či odstraňování následků havarijní situace. Všechny činnosti budou vykonávány v souladu s právními předpisy a podnikovými pravidly bezpečnosti.

Prosazování bezpečnosti je nedílnou součástí odpovědnosti všech stupňů vedení a všichni zaměstnanci se účastní soustavného zdokonalování systému bezpečnosti. Do aktivního systému dodržování bezpečnosti spadají nejen zaměstnanci, ale všichni lidé přítomni v prostorách podniku.

Snahou společnosti ET, a.s. bude i nadále podporovat oboustrannou komunikaci jak uvnitř společnosti, tak i mezi společností a veřejností. Do aktivního managementu bezpečnosti tak spadají nejen zaměstnanci, ale všichni lidé přítomni v prostorách společnosti.

Politika prevence závažných havárií poskytuje rámec pro stanovení plánů bezpečnosti, jejich vyhodnocování a zapracování výsledků hodnocení do plánů strategického rozvoje firmy.

Samotný systém řízení prevence závažných havárií je dokumentován, vyhodnocován za pomoci měřitelných cílů a úkolů a následně revidován. Jeho postupy tak zajišťují základní rámec pro proces trvalého zlepšování stavu bezpečnosti a havarijní připravenosti ve společnosti ET, a.s. Pro dosažení cílů politiky bezpečnosti společnost vyčleňuje přiměřené prostředky.

podpis Ing.Petr Matuszek

Ing. Petr Matuszek

ředitel společnosti